Cable Routing & Distribution (บริการติดตั้งและลากสายส่งไฟฟ้า)

We are experienced in designing and installation the Power Distribution System such as

  • Designing, Installation and Commissioning of Trunking System such as Cable Tray, Cable Ladder and Wire Way
  • Inspecting Power Cable Insulation and Lightening Arrester System
  • Installating of Grounding System

เรามีประสบการณ์ในการให้บริการการออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า ได้แก่

  • บริการออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้า เช่น เคเบิ้ลเทรย์ เคเบิ้ลแลดเดอร์ วายเวย์ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้า
  • บริการตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของระบบสายส่งไฟฟ้า และงานล่อฟ้า
  • บริการติดตั้งระบบกราวด์

 

Visitors: 78,418